Дисципліна «Хімія» мас мету вивчити основні теоретичні положення сучасної загальної хімії. Даний курс тісно пов'язаний  з дисциплінами «Фізика», «Математика», «Технологія конструкційних матеріалів».

Основні завдання курсу хімії такі:

а) дати знання найважливіших фактів, понять, теорій з неорганічної хімії;

б) розвинути вміння спостерігати та пояснювати хімічні явища, що відбуваються в природі та лабораторії, в промисловості та побуті;

в)  сформувати спеціальні навички поведінки з речовинами, навчи ти виконувати нескладні хімічні досліди з дотриманням правил техніки безпеки;

г)  сформувати вміння грамотно застосовувати знання з хімії у трудовій діяльності, спілкуванні з природою та в побуті;

д)  показати значну роль хімії у розв'язанні глобальних проблем людства: раціональному природокористуванні, збагаченні енергетичними ресурсами, забезпеченні продуктами харчування, захист довкілля від забруднення;

е)  розкрити внесок хімії у формуванні наукової картини світу;

є)  сприяти розвитку творчих здібностей, вихованню екологічної культури студентів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати :

-      фундаментальні хімічні поняття ;

-      основні фізичні явища та закони класичної та сучасної хімії;

-      методи хімічних досліджень.

Студент повинен вміти:

-      характеризувати елементи за їх положенням у ПС за будовою атомів;

-      пояснювати на прикладах причини різноманітності неорганічних речовин;

-      складати формули типових сполук елементів, визначати в них валентність, тип хімічного зв'язку і кристалічної ґратки;

-      складати рівняння реакції, які характеризують хімічні властивості металів; проводити експерименти.