В курсі дисципліни дається комплексний аналіз діяльності підприємств - починаючи з організаційних форм суб'єктів господарювання, основних і оборотних засобів підприємства, забезпеченістю трудовими і матеріально-технічними ресурсами, плануванням виробництва, визначенням собівартості витрат на виробництво продукції, і закінчуючи фінансово-економічними результатами і ефективністю діяльності підприємства.

для студентів 1-го та 2-го курсів  спеціальностей  133 "Галузеве машинобудування", 274 "Автомобільний транспорт",  275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)"

Організація і управління виробничо-технічними процесами, забезпечуючими безпеку, своєчасність, економічність доставки вантажів і пасажирів на практиці здійснюється інженерно-технічними працівниками, у тому числі інженерами,  що забезпечують ефективну технічну експлуатацію рухомого складу автотранспорту. Цим обумовлено включення в учбові плани спеціальності дисципліни "Автомобільні двигуни". Знання, отримані при її вивченні, забезпечують можливість успішного освоєння спеціальних дисциплін безпосередньо пов'язаних з технічною експлуатацією в більш явній формі визначаючих кваліфікацію інженерів.

Курс автомобільних двигунів є одним з базових у справі підготовки інженерно-технічних працівників автомобільного транспорту. Як навчальна дисципліна, він ґрунтується практично на всіх загально технічних й загально інженерних дисциплінах і одночасно є основою таких спеціальних дисциплін як „Технічна експлуатація автомобіля”, „Основи технології ремонту”.

Для ефективного використання автомобільних двигунів необхідно володіти складним комплексом теоретичних, практичних знань.


          Наука, що вивчає закономірності найпростішої форми руху матерії дістала назву - механіка. Теоретична механіка це частина механіки, яка вивчає загальні закони механічного руху макроскопічних матеріальних тіл (тіл, маса яких набагато більша за масу атомів, з яких вони складаються). Механічним рухом являється такий прояв руху матерії, який зводиться до зміни положення у просторі і часі одного матеріального об'єкта відносно іншого. Механічний рух у тій чи іншій мірі супроводжує всі інші форми руху матерії. Атрибутами механічного руху є сила, як причина руху, швидкість і прискорення, як реакція тіла на прикладену силу. Теоретична механіка складається з трьох частин: статики, кінематики і динаміки. Статика вивчає умови рівноваги тіл під дією прикладених сил. Кінематика вивчає закони руху тіл. Динаміка вивчає причини виникнення механічного руху.

для студентів 1-го та 2-го курсів  спеціальностей  133 «Галузеве машинобудування», 274 «Автомобільний транспорт»,  275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»